Image
 
 
Facebook
 
YouTube
 
Instagram
 
Blog
 

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

 

Informacja o RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej „RODO” informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ALVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-514) przy ul. Międzyleskiej 2-4, KRS 0000163665, NIP 899-24-77-582 (dalej „Administrator”).

Od dnia 25 maja 2018 r. osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych jest Pani Anna Zielińska, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: ado@alva.com.pl lub pod numerem telefonu: +48 665 300 330.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia, odwołania lub zmiany warunków wykonania usługi;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
- marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
- organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
- prowadzenia analiz jakości oferowanych towarów i usług;
3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
- dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, wedle wyboru administratora,
- marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. telefon, SMS, MMS, e-mail).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, nieograniczone w czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3) Administrator danych nie udostępnia ich osobom trzecim (za wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej w treści niniejszej informacji) ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego lub żadnej organizacji międzynarodowej.
4) Wyżej wymienione uprawnienia można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Administratorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
5) W razie stwierdzenia naruszenia prawa, osobie uprawnionej przysługuje prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów reklamowych drogą elektroniczną, aby to zrobić wystarczy wysłać formularz rezygnacyjny na adres:
ado@alva.com.pl
telefon kontaktowy: +48 665 300 330

FORMULARZ REZYGNACJI

 
-->
 
Email Alva
 

www.alva.com.pl

 
Facebook
 
YouTube
 
Pinterest
 
Blog
 
 

© 2018 Alva sp. z o.o.