outlet

gastronomiczny

outlet gastronomiczny

Przeprowadzka pod nowy adres

Regulamin sklepu internetowego www.outletgastronomiczny.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu Alva Sp. z o.o. w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
 3. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu kierowane są do Konsumentów oraz Przedsiębiorców.
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronie Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

2. DEFINICJE

Następujące zwroty i wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
 3. Klient – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca w Sklepie Umowę sprzedaży;
 4. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
 5. Konto – indywidualny profil Klienta oznaczony indywidualnie nazwą i hasłem podanym przez Klienta w trakcie Rejestracji, pozwalająca na złożenie Zamówienia przez Klienta lub skorzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności lub usług;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 KC;
 7. Koszyk – Usługa elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie, kosztów wysyłki, wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży;
 8. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 KC;
 9. Regulamin – niniejszy dokument;
 10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;
 11. Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę platforma teleinformatyczna (system informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), dostępna pod adresem www.outletgastronomiczny.pl, umożliwiająca Użytkownikom: zapoznanie się z Towarami, w tym z ich cenami i dostępnością, Rejestrację, zawarcie Umowy sprzedaży, umów świadczenia usług elektronicznych,
 12. Sprzedawca – Alva Sp. z o.o. we Wrocławiu pod adresem ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, KRS: 0000163665, NIP: 8992477582, REGON: 932918707;
 13. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży;
 14. Umowa sprzedaży – zawarta na zasadach określonych w Regulaminie w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży Towaru na odległość;
 15. Usługi elektroniczne – usługi świadczone w Sklepie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
 18. Użytkownik – każdy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie;
 19. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie oraz zawierające dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10;
  3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 2. Złożenia Zamówienia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika co najmniej: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 4. W Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronie Sklepu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
 6. Złożenie Zamówienia lub założenie Konta wymaga dobrowolnej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca, w celu skorzystania ze Sklepu, umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Koszyka, Konta lub Formularza zamówienia.
 2. Klient rozpoczyna korzystanie z Koszyka z momentem dodania pierwszego Towaru do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia. Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki lub wylogowaniu z Konta, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Towarów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.
 3. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych dla Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia jej zawarcia wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Użytkownika w toku Rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto przesyłając takie żądanie e-mailem z adresu e-mail przypisanego do Konta na adres outlet@alva.com.pl.
 4. Konto umożliwia śledzenie statusu Zamówienia, przechowywanie i udostępnianie historii Zamówień, korzystanie z Koszyka i przechowalni Towarów. Przechowalnia pozwala na wyselekcjonowanie Towarów, którymi zainteresowany jest Klient, ale nie stanowi ich rezerwacji.

5. SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, o ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej.
 2. Ceny Towarów są cenami brutto w złotych. Cena Towaru nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.
 3. W przypadku Towarów objętych gwarancją szczegółowa informacja o jej istnieniu oraz o jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym, została zamieszczona w opisie Towaru.
 4. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 KC.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez niego Towarów. Klient otrzymuje automatycznie ze Sklepu potwierdzenie otrzymania Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy złożeniu Zamówienia (przyjęcie oferty Klienta) i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

6. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Towar w Sklepie odbywa się:
  1. w przypadku dostawy w formie przesyłki kurierskiej – w chwili składania Zamówienia za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – BlueMedia, jak również kartą płatniczą (Visa, Visa Electron MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz przelewem bankowym, na wskazane podczas zamawiania konto bankowe.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – BlueMedia lub kartą płatniczą wskazaną w ust. 1, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku braku zapłaty przez Klienta, który wybrał płatność elektroniczną z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – BlueMedia, jak również kartą płatniczą, Sklep może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Brak płatności w terminie 2 Dni roboczych od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję opłaconą przy użyciu karty płatniczej, zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, którą dokonano płatności.

7. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy Towarów:
  1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres,
 3. Koszty dostawy Towaru wskazane są na stronie Sklepu, jak również przy podsumowaniu Zamówienia.
 4. Termin realizacji Zamówienia jest każdorazowo wskazany w opisie Towaru i jest liczony w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty.
 5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 6. Klient może sprawdzić status zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o statusie Zamówienia poprzez Konto, jak również wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

8. PRZEDSIĘBIORCY

 1. W stosunku do Umowy sprzedaży Towarów zawartej z Przedsiębiorcą z chwilą wydania Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 2. Przedsiębiorca po otrzymaniu Towaru zobowiązany jest sprawdzić jego stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9. REKLAMACJA TOWARÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W przypadku wad Towaru Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 KC.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar:
  1. w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu, oraz opisem wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu pod adresem https://outletgastronomiczny.pl/reklamacje
  2. na swój koszt, przy czym jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Sklep zwróci Klientowi poniesione koszty przesyłki.
 3. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację:
  1. dotyczącą Towaru w terminie 14 dni od jej otrzymania;
  2. dotyczącą Usług elektronicznych w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 5. W przypadku braków reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
  1. listownie lub osobiście pod adresem: Alva Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres outlet@alva.com.pl.

10. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Odpowiedzialność Konsumenta obejmuje brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności za Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów zwrotu Towaru.
 7. Zwrotu Towaru dokonuje się przesyłką lub osobiście na adres Alva Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI PRZY SPRZEDAŻY Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 13. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. Sprzedawca może odmówić udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów.
 2. Konsument może:
  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  2. skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  3. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Konsument może w celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócić się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Alva Sp. z o.o. we Wrocławiu pod adresem ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, KRS: 0000163665, NIP: 8992477582, REGON: 932918707, kontakt: tel. +48 71 334 65 21 e-mail outlet@alva.com.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym posiadaczy Konta oraz subskrybentów newslettera. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji usług sprzedaży swoich Towarów albo realizacji usługi subskrypcji newslettera.
 3. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:
  1. za zgodą pobieraną w przypadku subskrypcji newslettera lub założenia i obsługi Konta ( 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)),
  2. w celu złożenia i wykonywania Zamówienia przez Administratora (art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością (art. 6 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 5. Podstawa przekazania danych – dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne w celu subskrypcji newslettera, założenia i obsługi Konta lub złożenia i realizacji Zamówienia. Brak jest obowiązku prawnego podania danych osobowych, ich brak nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości subskrypcji newslettera, założenia i obsługi Konta lub złożenia i realizacji Zamówienia.
 6. Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 8. Subskrybentowi newslettera lub Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do danych osobowych,
  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu:
  5. gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub
  6. w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  7. W zakresie przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Europejskie Obszar Gospodarczy).

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych, chyba, że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:
  1. wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie Sklepu;
  2. Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanych na podany przez nich adres.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 zawierać będzie zestawienie zmian wraz terminem ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie Konta w Sklepie.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Spory z Przedsiębiorcą będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r.

Załączniki:

Płatności w sklepie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl